Là công ty bảo vệ áp dụng theo tiêu chuẩn của Nhật Bản tại Việt Nam

Ngoài các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật Việt Nam, chúng tôi còn có đầy đủ các loại bảo hiểm như:

Bảo hiểm Trách Nhiệm Dân Sự

Bảo hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp

Bảo hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp

Bảo hiểm Tai Nạn 24/24 cho nhân viên bảo vệ

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Quản lý theo chuẩn 5S-KAIZEN của Nhật Bản:

  • Seiri – Sàng lọc
  • Seition – Sắp xếp
  • Seiso – Sạch sẽ
  • Seiketsu – Săn sóc
  • Shitsuke – Sẵn sàng