Khen Thưởng Tập thể Đội Bảo Vệ Mục Tiêu Rạng Đông

Ban Lãnh Đạo Công Ty Bảo Vệ Yuki Khen thưởng Tập thể Đội Bảo vệ tại Mục Tiêu Rạng Đông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao Quý 1,2 năm 2020.

Ban Giám Đốc Công Ty ghi nhận các cá nhân cũng như Tập thể Đội Bảo vệ tại Nhà máy Rạng Đông đã có cống hiến đóng góp vào việc xây dựng lực lượng an ninh với hệ thống an ninh vững chắc.